Privacyverklaring

Introductie
Kaptein Orthopedie wenst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van haar klanten. In deze Privacyverklaring staat hoe Kaptein Orthopedie uw persoonsgegevens verwerkt en welke technische en organisatorische maatregelen zij treft om deze te beschermen. Kaptein Orthopedie is gevestigd te Noordwijkerhout aan de Zeestraat 93a. Kaptein Orthopedie treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de wet Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Kaptein Orthopedie is bereikbaar via haar website www.kaptein-orthopedie.nl en info@kaptein-orthopedie.nl. Kaptein Orthopedie is een bedrijf werkzaam in de orthopedische schoentechniek ,(register)-podologie, (medisch)pedicure.
 
Informatie en toestemming
U heeft het recht om te weten wie voor uw behandeling verantwoordelijk is. Uw behandelaar informeert u over uw voorziening, het doel en de inhoud van uw behandeling. Ook geeft hij informatie over eventuele alternatieven, onderzoeken, de gevolgen en risico's van de behandeling. Als u vindt dat u nog niet voldoende informatie heeft, kunt u uw behandelaar hierom vragen. Daar staat tegenover dat van u verwacht wordt dat u de informatie geeft die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de behandeling en het onderzoek. Op die manier kunt u gezamenlijk beslissen welke therapie het beste bij u past. Indien het kinderen jonger dan 16 jaar betreft, dan zal de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming moeten verlenen
 
Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Uw gegevens worden gebruikt volgens het privacyreglement in het kader van uw behandeling, voorziening of de therapie. Voor het aanhouden van een klantenbestand voor communicatie met klanten van Kaptein Orthopedie, het communiceren binnen en tussen afdelingen en andere groepen binnen Kaptein orthopedie, het toesturen van informatie omtrent de eigen diensten van Kaptein Orthopedie, waaronder bijvoorbeeld (herinnering van) afspraken en uitnodigingen en nieuwsbrieven; het innen van facturen door Kaptein Orthopedie, het beheren van uw dossier, voor archiefdoeleinden, communicatie met verwijzers/ artsen/ specialisten en andere (externe) behandelaars.
 
Persoonsgegevens:
Titel, Voorletter(s), Voornaam, Tussenvoegsel(s), Achternaam, Beroep, Geslacht, Geboortedatum, Privéadres, Huisnummer, Huisnummer toevoeging, Postcode, Woonplaats, Land, Telefoonnummer privé, Mobiel nummer, E-mail privé, BSN, Zorgverzekering en nummer, Medische diagnose.
 
Voorts zal Kaptein Orthopedie persoonsgegevens over u verkrijgen doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van Kaptein Orthopedie. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging actief en bewust aan Kaptein orthopedie verstrekt, of uit onderzoek zoals, medische diagnose, anamnese, onderzoek, conclusie, beleid/advies, controle(s)  en correspondentie. In uw dossier zijn alle relevante gegevens opgenomen die betrekking hebben op uw voorziening en behandeling. U kunt als u in behandeling bent, op verzoek en in overleg met de behandelaar uw dossier inzien. Het is ook mogelijk kopieën te ontvangen van (delen van) uw dossier. Uw verzoek wordt ingewilligd, tenzij dit bijvoorbeeld de privacy van anderen schendt. Uw familie heeft alleen recht op inzage in uw gegevens als u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Als bepaalde gegevens in uw dossier onjuist staan vermeld, heeft u het recht deze te laten corrigeren, aan te vullen of te vernietigen. Als u niet meer in behandeling bent, kunt u uw verzoek schriftelijk richten aan de directie van Kaptein Orthopedie.
 
Wie hebben toegang tot uw gegevens?
Kaptein Orthopedie gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
Kaptein Orthopedie verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te (ver)zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen. Automatische gegenereerde informatie die Kaptein orthopedie verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.
Kaptein Orthopedie kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. 
 
Geheimhouding
Kaptein Orthopedie geeft geen informatie over u aan andere personen of instanties, zonder uw schriftelijke toestemming. Alleen voor het informeren van de mensen die direct bij uw hulpverlening betrokken zijn, is geen schriftelijke toestemming vereist. Ook het feit dat u wordt behandeld wordt geheim gehouden. Hetzelfde geldt voor gegevens uit uw dossier. Ook hieruit krijgt niemand zomaar informatie. Een uitzondering betreft het verstrekkingsverslag. Wanneer u uw voorziening heeft gekregen of de therapie is beëindigd  is het gebruikelijk dat Kaptein Orthopedie uw huisarts en/of andere verwijzers een brief stuurt. Uiteraard heeft u het recht dit te weigeren.
Kaptein Orthopedie verstrekt geen inlichtingen aan belangstellenden die naar u informeren. U kunt zelf aangeven aan wie Kaptein Orthopedie bepaalde informatie mag verstrekken.
 
Hoe worden uw gegevens beschermd?
Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens goed te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.
 
Klikgedrag
Op www.kaptein-orthopedie.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Kaptein Orthopedie haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.
 
Cookies
Sommige delen van de website van Kaptein Orthopedie kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.
 
Google Analytics
Kaptein Orthopedie maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op u computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan Kaptein Orthopedie ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan Kaptein Orthopedie aanpassingen maken op haar website en of service. Kaptein Orthopedie heeft een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten met de aanbieder van Google Analytics (Google), het IP adres van de bezoeker is geanonimiseerd, tevens worden de gegevens die verzameld worden niet gedeeld met derde partijen (met inbegrip van Google) of binnen producten/diensten van Google.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Kaptein Orthopedie en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten, video’s en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Kaptein Orthopedie’ en het daarbij behorende logo gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Kaptein Orthopedie, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.
 
Links naar externe sites
Op de webpagina’s van Kaptein Orthopedie bevinden zich links naar externe websites. Kaptein Orthopedie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.
 
Linken naar website naam Kaptein Orthopedie
Linken naar pagina’s van Kaptein Orthopedie websites is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Kaptein Orthopedie toestemming verleende waar dat niet het geval is. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van Kaptein Orthopedie is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.
 
Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Ook kunnen wij uw gegevens aanleveren in een gangbaar format. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@kaptein-orthopedie.nl. Mocht u geen berichten van Kaptein Orthopedie willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via info@kaptein-orthopedie.nl.
 
Klantendossier
U heeft in principe het recht om gegevens uit uw dossier te laten vernietigen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de directie van Kaptein Orthopedie. Geeft u in uw brief aan wat de reden van uw verzoek is. Bij de afweging bij een verzoek tot vernietiging wordt de wettelijke bewaarplicht van uw  medisch dossier voor zorgverleners meegenomen.
 
Wijzigingen
Kaptein Orthopedie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Kaptein Orthopedie adviseert u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor een update.
 
Vragen
Als u nog vragen heeft vragen heeft over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar: info@kaptein-orthopedie.nl.


25 mei 2018
 
 
Wij zijn elke werkdag bereikbaar van
8:30 tot 12:30 en van 13:15 tot 17:30 uur
T (0252) 34 04 61
info@kaptein-orthopedie.nl

Veel gestelde vragen
Stel uw vraag
Wat krijgt u vergoed?
Waar vindt u ons?
Download onze folders
Maak een afspraak